Ett forskningsbolag med rötter från Lunds Universitet

Mer än tio års forskning ligger bakom de AI-modeller vi använder för att förbättra människors mående.

En lösning för att hantera psykisk ohälsa i kölvattnet av Covid

När en person drabbas av psykisk ohälsa är vårdcentraler den första instans man söker sig till. Samtidigt ligger ett stort och tungt ansvar på enskilda mottagningar att hantera och planera för direkta insatser i relation till den pågående epidemin. I samtal med vårdcentraler framkommer att mottagningarna tvingas att prioritera ner psykisk ohälsa. Nu finns en oro att vården missar patienter med psykisk ohälsa. WordDiagnostics har tagit fram en lösning för att adressera detta, med målsättningen att det ska vara enkelt att uppmärksamma individer med psykisk ohälsa.


Orsakerna till Psykisk ohälsa

Rapporterna om att psykisk ohälsa ökar som ett resultat av Covid är många (e.g., McCracken, Badinlou, Buhrman, & Brocki, 2020). I spåren av pandemin uppstår en mängd nya anledningar till psykiska problem, såsom försämrad ekonomisk situation, förlorade jobb, permitteringar, isolation (tex inte kunna möta vänner och bekanta, ensamarbete hemifrån osv), samt oro för att man själv eller någon närstående ska insjukna av Covid. Tillsammans blir det lätt en grogrund för psykisk ohälsa som depression och ångest.


Vårdcentraler som första instans när man söker vård för psykisk ohälsa

Personer som mår dåligt söker sig i första hand till vårdcentraler. Många, men inte alla söker med anledning av sänkt psykisk hälsa, men symtombilden kan också vara trötthet, minnessvårigheter eller fysisk smärta. För att inte missa någon gäller det för vården att vara observant. Detta samtidigt som fokus är på att hantera och planera för direkta insatser i relation till den pågående pandemin. Risken för att psykisk ohälsa blir ett lågprioriterat område är överhängande när mer alarmerande behov prioriteras. Detta är speciellt problematiskt eftersom tillståndet ofta försämras ytterligare om man inte får hjälp.


Verktyg som stöd för vården

WordDiagnostics verktyg underlättar klinikens arbete med att identifiera och följa upp psykisk ohälsa. Verktyg samlar in relevant information från patienten, analyserar och sammanställer svaren i en rapport. Verktyget har fördelen att informationsinsamlingen sker inför patientens första besök med vården vilket gör att den behandlande vårdpersonalen har all information sammanställd och som gediget underlag inför det första mötet med patienten; en lösning som alltså inte tar från klinikens tid.


Utvecklingen har skett under pandemin, med pandemins förhållanden i åtanke

Vårt verktyg har delvis utvecklats under pandemin, därför har det varit naturligt att utvecklingen skett med vårdens pressade miljö i åtanke. Konkret så har vi på WordDiagnostics fokuserat mycket på användarvänlighet. Vi vet att en hårt belastad vård inte har något utrymme för krångliga system, därför tar det bara ett par minuter att komma igång. Ett par väl investerade  minuter kommer ge värde för dig, din patient och er verksamhet.

Fler artiklar från oss

Omställningen till God och nära vård borde engagera oss alla

God och nära vård är ett nytt sätt att arbeta inom vården. Omställningen sker lokalt, regionalt och nationellt för att möta demografiska utmaningar och invånarnas behov.

Statistiska metoder överträffar manuella kliniska metoder

Inom psykiatrin anammar många psykologer och psykoterapeuter fortfarande det ostrukturerade mötet och samtalet som enda verktyg för att diagnostisera och följa upp behandling.

Mätningar mellan behandlingstillfällen höjer vårdkvaliteten

Incheckningar med patienten mellan vårdtillfällen har visat sig ge en förbättrad effekt hos patienter där behandlingen annars inte givit resultat.