Ett forskningsbolag med rötter från Lunds Universitet

Mer än tio års forskning ligger bakom de AI-modeller vi använder för att förbättra människors mående.

Mätningar mellan behandlingstillfällen höjer vårdkvaliteten

I en randomiserad studie publicerad i Lancet (Delgadillo et al 2018) visar forskarna att man genom att komplettera psykologisk behandling med incheckningar mellan behandlingstillfällena, kan förbättra måendet hos patienter som inte tidigare har blivit bättre av behandlingsinsatser. Incheckningarna innebär att patienten svarar på frågor som fångar symptomförändring mellan gångerna man ses, i det här fallet skattningsskalor för depression; Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-) och ångest; Generalised Anxiety Disorder-7 (GAD-7). Centralt för lösningen är att man diskuterar informationen med sin patient. Forskare beskriver detta som en kostnadseffektiv lösning som höjer vårdkvaliteten. Idag finns tekniska lösningar som enkelt kan följa patientens mående över tid och innebär minimal administration för behandlaren.

Insikter har varit en ledstjärna i utvecklingen av WordDiagnostics verktyg Patientrapporten.  För oss har det varit viktigt att enkelt följa och överblicka patientens progression under behandlingen. Verktyget har även designats för att informationen ska kunna lyftas och diskuteras tillsammans med patienten.

Fler artiklar från oss

Omställningen till God och nära vård borde engagera oss alla

God och nära vård är ett nytt sätt att arbeta inom vården. Omställningen sker lokalt, regionalt och nationellt för att möta demografiska utmaningar och invånarnas behov.

Statistiska metoder överträffar manuella kliniska metoder

Inom psykiatrin anammar många psykologer och psykoterapeuter fortfarande det ostrukturerade mötet och samtalet som enda verktyg för att diagnostisera och följa upp behandling.

Mätningar mellan behandlingstillfällen höjer vårdkvaliteten

Incheckningar med patienten mellan vårdtillfällen har visat sig ge en förbättrad effekt hos patienter där behandlingen annars inte givit resultat.