Ett forskningsbolag med rötter från Lunds Universitet

Mer än tio års forskning ligger bakom de AI-modeller vi använder för att förbättra människors mående.

Omställningen till God och nära vård borde engagera oss alla

God och nära vård är ett nytt sätt att arbeta inom vården. Omställningen sker lokalt, regionalt och nationellt för att möta demografiska utmaningar och invånarnas behov. Primärvården är navet i vårdprocessen och verksamhetens uppgifter i relation till arbetet med psykisk ohälsa lyfts i en separat rapport God och nära vård- rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) på uppdrag av regeringen. På egen hand kan det nog kännas överväldigande för primärvården att ställa om sitt arbetssätt med psykisk ohälsa så drastiskt.

En central byggsten i God och nära vård är personcentrerad vård som är präglad av ett holistiskt synsätt, där den vårdsökande individens behov styr vårdens insatser, snarare än att begränsas av hur vården har organiserat sig. En annan viktig byggsten är jämlik vård där vårdgivaren och framförallt beställaren (huvudmannen, exempelvis en region) behöver formulera uppdraget på ett sätt som tydliggör och säkerställer ett jämlikt omhändertagande vid psykisk ohälsa exempelvis oavsett om den vårdsökande befinner sig på landsbygden eller i tätort.

I rapporten fokuserar utredarna specifikt på primärvårdens roll i arbetet med psykisk ohälsa, målsättningen är att skapa förutsättningar för skyndsamma och ändamålsenliga initiativ i arbetet med psykisk ohälsa. Utredningen föreslår att beskrivningen av primärvårdens grundläggande uppdrag skrivs om för att tydligare lyfta och adressera perspektivet psykisk ohälsa (Hälso och sjukvårdslagen; HSL 2017:30, 13a kap, 1§). Målsättningen är att säkerställa en nationell gemensam standard för primärvårdens arbete med psykisk ohälsa.

WordDiagnostics verktyg fokuserar på att hjälpa primärvården med att identifiera och jobba med psykisk ohälsa. Dessutom så erbjuder verktyget förutsättningar för både personcentrerad och jämlik vård. Baserat på den vårdsökandes beskrivning av sin egen psykiska hälsa skapar vi ett underlag för dialog och förståelse mellan vårdgivare och patient. Verktyget bidrar även med skapandet av jämlik vård genom att minska olikheter mellan bedömare och säkerställa en gemensam och hög kvalitet i bedömningen.

Katarina Kjell
leg. psykolog
15 april, 2021
God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (PDF)

Fler artiklar från oss

Omställningen till God och nära vård borde engagera oss alla

God och nära vård är ett nytt sätt att arbeta inom vården. Omställningen sker lokalt, regionalt och nationellt för att möta demografiska utmaningar och invånarnas behov.

Statistiska metoder överträffar manuella kliniska metoder

Inom psykiatrin anammar många psykologer och psykoterapeuter fortfarande det ostrukturerade mötet och samtalet som enda verktyg för att diagnostisera och följa upp behandling.

Mätningar mellan behandlingstillfällen höjer vårdkvaliteten

Incheckningar med patienten mellan vårdtillfällen har visat sig ge en förbättrad effekt hos patienter där behandlingen annars inte givit resultat.